Συμβουλευτική γονέων
Η συμβουλευτική γονέων έχει ως σκοπό τη στήριξη την συνεχή εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των γονέων στο έργο της διαπαιδαγώγισης υπεύθυνων και ψυχικά υγιειών παιδιών.


Συμβάλει στην αναγνώριση της στάσης των γονέων απέναντι στα παιδιά τους, στον τρόπο επικοινωνίας τους και των επιλογών τους.


Διαπραγματεύεται θέματα που είναι άμεσα συνυφασμένα με την ανάπτυξη των παιδιών καθώς και τη μάθηση, τις αδερφικές σχέσεις, τη κοινωνικοποίηση, τη συμπεριφορά, την αυτοπεποίθηση, τη διατροφή, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την επικοινωνία.


Θεωρείται υποχρεωτική όταν ένα παιδί παρακολουθεί πρόγραμμα Ψυχολογικής υποστήριξης ή Ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης