Προσωπική Ανάπτυξη
Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση των προτερημάτων και των αδυναμιών του, των επιλογών του, των συναισθηματικών και πνευματικών του δυνατοτήτων. Αφορά επίσης τη σταδιακή μετάβασή του ανθρώπου στην αλλαγή.


Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην πραγματοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών, στην απαλλαγή ορισμένων ψυχοπαθολογιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου, σχέσεων και καταστάσεων τη καθημερινής ζωής.


Η Προσωποκεντρική προσέγγιση επικεντρώνεται στο πρόσωπο και όχι σε ένα "πρόβλημα", μια "ασθένεια" ή ένα σύμπτωμα που φέρει ο πελάτης. Στοχεύει στο να βοηθήσει τον πελάτη να αποκτήσει μεγαλύτερη «ωριμότητα» και ολοκλήρωση, τονώνοντας την ανάπτυξη του, η οποία παρεμποδίζεται.


Έμφαση δίνεται στην συναισθηματική διάσταση της εμπειρίας του ατόμου παρά στην πνευματική της κατανόηση.


Με την ενεργητική του ακρόαση, ο θεραπευτής προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να διευκολύνει την έκφραση, να επεκτείνει την επίγνωση που έχει ο πελάτης για τον εαυτό του και για τους άλλους και να υποστηρίξει την διαδικασία για εξέλιξη και αλλαγή.


Διευκολύνει την επίγνωση των συναισθημάτων, των προσωπικών ορίων και των εμπειριών και αφήνει στον καθένα την ελευθερία να προσεγγίσει, με το ρυθμό του, το ποιος ακριβώς είναι.


Αναπτύσσεται έτσι μια διαφορετική προσέγγιση των προσωπικών προβλημάτων διευκολύνοντας τον πελάτη να βρει άλλους τρόπους επίλυσης.


Οδηγεί τον πελάτη σε καλύτερες για αυτόν αποφάσεις, πιο στέρεες και ξεκάθαρες, πιο ευέλικτες και εξατομικευμένες, σε μεγαλύτερη συμφωνία με αυτό που θέλει ο πελάτης να ζήσει.